top of page

NURDAN YILMAZ DANIŞMANLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ
 
Madde 1: KONU
1.1 Bu sözleşmenin konusu, hizmetin satın alınması ile alındığı tarihte yapılan Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi'dir.


Madde 2: SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
2.1 Bu sözleşme adı olarak ifade edilmiş olan Danışmanlık Hizmet Sözleşmesinin konusu ve kapsamı danışana yurtiçi ve yurtdışı eğitim/koçluk hizmetlerinin Nurdan Yılmaz tarafından tertip edilerek sağlanması işidir.


Madde 3: DANIŞMALIĞA / EĞİTİME İLİŞKİN ESASLAR
3.1 Nurdan Yılmaz, Danışandan alacağı bilgiler çerçevesinde hareket edecek olup eksik ve/veya hatalı bilgi verilmesi sonucu oluşabilecek olumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
3.2 Nurdan Yılmaz, sahip olduğu bilgi çerçevesinde Danışana fikirlerini ve önerilerini yazılı olarak teslim edecektir. Teslim sonrasındaki işlem ve işleyişte Danışan, aktarılan bilgi ve fikirlere uyup uymamakta veya kısmen yerine getirmekte tamamen serbest olup bu işlemlerin her türlü sorumluluğu da kendisine aittir.
3.3 Tarafların bu sözleşme kapsamında yapmış oldukları işbirliği ve çalışmalar sırasında, işbu sözleşmede belirtilen konu ile ilgili diğer faaliyetlerinden dolayı kişisel çıkar çatışması olması halinde bu açıkça tüm taraflara yazılı (e-posta, doküman vb.) olarak gönderilmelidir.
3.4 Gerekli olduğu durumlarda Danışanın talebi ve onayı ile Nurdan Yılmaz, danışmanlık konusu ile ilgili seyahat vb. faaliyetleri, maliyetlerin Danışan tarafından tam olarak karşılanması ile gerçekleştirebilecektir. Bu ödemeler ön ödeme olarak nurdanyilmaz.com üzerinden yapılan alışverişler ile Nurdan Sarısaltun hesabına aktarılmalıdır.
3.5 Nurdan Yılmaz, hizmet sözleşmesine konu olan yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirmek için gayret sarf edecektir. Ancak sunulan hizmetin Danışan tarafından yeterli ve/veya doğru bulunmaması durumunda Danışan, sözleşmenin feshi dışında zarar ziyan ve benzeri herhangi bir nam ve ad altında maddi ve/veya manevi herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.6 Taraflar işbu sözleşme çerçevesinde mevcut hak ve yükümlülüklerini üçüncü gerçek ve tüzel kişilere devri etmeyeceklerdir. Ayrıca gizlilik sözleşmesi de imza altına alınması gerekli durumlarda bu sözleşme de imzalanarak bu sözleşme eki olarak dahil edilir.
3.7 Sözleşmenin konusu, Danışanın vermiş olduğu bilgiler kapsamında, danışmanlık hizmet ve yaşam destek paketlerini içeren hizmetlerden danışanın seçtiği şekilde bir seans niteliğine ve kapsamına min. 30dakika ile diğer randevu saatlerini etkilemeyecek şekilde, maksimum 60 dakika arasında olabilir.


Madde 4. SÖZLEŞME SÜRESİ
İşbu Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer yürürlükte kalır. Gerekli görüldüğü takdirde Tarafların yazılı mutabakatıyla sözleşmenin feshine gidilebilecektir.


Madde 5. MALI HÜKÜMLER
5.1. Sözleşme Bütçesi ve Ödeme Koşulları İşbu Nurdan Yılmaz Danışmanlık sözleşmesi hizmet esas bedeli açıklanmıştır. Her bir seans/eğitim başlangıcında seans/ eğitim  ve ilgili hizmetlerin tanımı, süresi ve mali koşulları bu sözleşmenin eki olarak belirlenir. İşbu Sözleşme kapsamında danışan tarafından Nurdan Yılmaz a ilgili hizmet bedeli ödemesinin yapılması, danışmanlık hizmetinde yer alan işin kabulü anlamına gelir. Ödemenin yapılması dışında işin kabulüne ilişkin ayrıca bir onaya ihtiyaç duyulmayacaktır. Danışanın işbu sözleşme ile ödenmesi gereken bedel veya bedelleri ödememesi halinde Nurdan Yılmaz, bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerini derhal durdurma ve sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.
5.2 Hizmetin danışanın belirleyeceği yerde sunulması halinde yolda geçen süreler ile masraflar ayrıca danışan tarafından ödenecektir.
5.3 Hizmet bedeline KDV ayrıca eklenecektir.


Madde 6: GİZLİLİK
Seans/eğitim esnasında, Danışana ilişkin, halka açık veya gizlilik yükümlülüğü taşımayan üçüncü kişilerce bilinen veya ele geçirilen bilgiler dışında, her türlü hukuki, idari, ticari teknik bilgi, ticari veya meslek sırrı dahil her türlü bilgi ve belge gizlilik kapsamındadır. Nurdan Yılmaz gizlilik kapsamındaki bilgileri saklı tutacağını ve diğer tarafın izni olmadan bunları üçüncü kişilere açıklamayacaklarını, kullandırmayacaklarını veya yararlandırmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. KVKK metni uyarınca tarafınıza ait Kişisel Veriler, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde aktarılabileceğini belirtir. Gizlilik taahhüdü, gizliliğe konu olan konu ve/veya belgenin iletildiği kişi için geçerlidir. Taraflardan birinde çalışan yönetici kişi ve/veya kişiler, kendilerine iletilmeyen veya erişimlerine açık olmayan konu ve/veya belgeden sorumlu tutulamaz. Tarafların gizlilik taahhütleri sözleşme süresince ve sözleşmenin bitiminden itibaren geçerlidir. Gizlilik hükmü ihlal edilmeden makale ve diğer bilimsel ve akademik çıktı ve yayınlar oluşturulabilir ve ilgili Danışanın onayı alınarak Danışandan bir kişinin katılımı olması halinde bu kişinin ismi ikinci kişi olmak suretiyle yayınlanabilir


Madde 7: BİLGİ VE SORUMLULUĞUN KAPSAMI
7.1.Danışan; Danışmana Ödemiş olduğu ücret alacağı hizmetin sunduğu , sunulan hizmetin hiçbir şekilde Tıbbi, dini değer sunmadığını bir sonuç taahhüdü içermediği, hizmet sonucu danışman tarafından verilen ve/veya bilgi bilgi paylaşımının takdiri yetkisinin kendisinde verilen bilgileri öğrenilecek, herhangi bir Danışmanın sorumlu olmayacağını bilgileri olmayacağını bilgileri almayacağını bilerek hizmeti almayı kabul eder.


Madde 8.SÖZLEŞMENİN SONA ERMESI
8.1.Gereken iş ve hizmetlerin Danışman tarafından sunulması ile işbu sözleşme kendiliğinden sona ener.
Madde 9: YÜRÜRLÜK
9.1 iş bu sözleşme hizmetin alındığı tarihide taraflarca kabul edilmiştir.


 

İlginizi çekebilir:

bottom of page